DEFTERDARLIK’DAN BAYRAM DENETİMLERİ

DEFTERDARLIK’DAN BAYRAM DENETİMLERİ
DEFTERDARLIK’DAN BAYRAM DENETİMLERİ

İl Defterdarı Ali Sormaz, düzenlediği basın toplantısında il ve ilçe vergi daireleri ve malmüdürlükleri nezdinde sürdürülen yaygın ve yoğun vergi denetimlerinin, özellikle Kurban Bayramına yönelik sektörler göz önünde bulundurularak 3 Ekim tarihine kadar yapılacağını söyledi.
Denetimlerin karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, canlı hayvan satış yerleri, perakende satış yapan işletmeler, alışveriş merkezleri ve eğlence yerlerinde (gazino, bar, pavyon, gece kulüpleri, lokantalar, oteller vb.) yapılacağını kaydeden Ali Sormaz, "Bu denetimlerde bandrollü ürün izleme sistemi kapsamında bandrollü ürünlerde kontrol edilecektir. Turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yerlerdeki konaklama tesislerinde de ( otel, motel, pansiyon, tatil köyü v.b.) yaygın ve yoğun vergi denetimleri yapılacaktır.
Mükelleflerin vergiyle ilgili ödevlerini yerine getirmede, belge düzenine uymada vatandaşlarımızın da mal ve hizmet alımlarında belge almaları hususunda daha duyarlı ve hassas davranmaları temennimizdir" dedi.
-BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI-
Defterdar Sormaz basın toplantısında "6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" hakkında da açıklamalarda bulundu.
Yapılandırma kapsamına giren alacaklardan bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan yada ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamının ödenmesi şartıyla, bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarından vazgeçilerek bunlar yerine bu Kanunu yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi esası getirildiğini ifade eden Sormaz, "Yapılandırılma kapsamına sadece feri alacakların girmesi halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi gerekmektedir.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları olarak Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları
01.01.2004 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlan, 01.01.2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacaktır. Hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde herhangi bir faiz hesaplanmayacak, taksitli ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde ise ödenecek tutara, taksit sürelerine şu katsayılar uygulanacak:
Altı eşit taksit için (1,05), Dokuz eşit taksit için (1,07), On iki eşit taksit için (1,10),
On sekiz eşit taksit için (1,15). Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50'sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilir.
Yapılan düzenlemeye göre, madde kapsamında yapılandırılacak alacakların Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olması, ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır" şeklinde kaydetti.
Sormaz başvuru ve ödeme süresi hakkında ise şu bilgileri verdi:
"Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, Kasım/2014 sonuna kadar (kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günü 30 Kasım 2014 olduğu halde bu günün tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olarak 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar) borçlu oldukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.
Ayrıca borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabileceklerdir. İlk taksitin (Aralık -2014) Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir." Yasin YÜCEL

Anahtar Kelimeler